Welcome to Dana Rizgar-Home Page
DANA Web Site Personal - Opened in Tue , 05 Jul 2005

لاپه‌ره‌ى يه‌که‌م
لينک
زانيارى
بابه‌ت
کاريکاتير
وينه‌
هونراوه‌
من؟
په‌يوه‌ندى

 

مـــؤبـــايـــل

ئةو شتةى بووة بة خت ختةى طيانمان

دايمة ثيَمانة وةك هةوىَ لة طيرفان

 

طةنجان هةلَى ئةطرن بؤ نامةو موكالةمة

لةمالَيشةوة لةسةرى ئةبىَ بةمولاكةمة

 

دوو هةفتةى جارىَ كارتيَكى ئةوىَ

وةكو كةسيَكة لة كريَضيابىَ

 

كاتيَكيش سةنتى تىَ نةكةن

سةنتةر و 111 ئيزعاج ئةكةن

 

طةلىَ سوودى بىَ ثايانى هةية

بةكةلَكى مرؤظ دىَ لةتةنطانةيا

 

هؤنراوةى وريـا داودة


لادىَ

لادىَ وةكو قةبرسان واية

دايمة ثرِى طاية

منالَيان ضلَمن و قن رِووت

نانة رِةق ئةخؤن وةكو حووت

خواردنى شةو و رِؤذ تةماتةية

مةبةستم مالَى ميمكة فاتةية

شوانةكان ماستى ناو شوشة ئةخؤن

بةيانيانى زوو خؤيان و مةرِةكانيان ئةرِؤن

رِيش سثى و ثياو ماقولَان

دايمةى خوا كوتوون لة كؤلَان

باسى دؤينة و ترخيَنة

بةرهةميَكى بىَ ويَنة

يةكيَكيان مام قاهرة

سةرى ئةلَيَى كاورِة

كاك خولة ثيزةش لةولاوة

بةسةلة هةلَئةدا لة دواوة

مام مارفى سةرو طوىَ ثان

شواربى بة ويَنةى قةيتان

مام (رةئوف)يش رِاو ئةكا

وة بةتانيى سوتاو ئةكا

تؤ بلَيَى لةطةلَ كىَ بىَ قورِ بةسةر!!!؟

لةطةلَ ميم ئايشى قورِ بةسةر

شوانى هيض نةزان بةر ئةبيَتةوة لةبان كةر

وةها قار ئةيطرىَ كةرةكة ئةداتة بةر كةتةر

شوانةكان شةوان ورِينة ئةكةن لةسةر بان

ئةطيرن , وا ئةزانن مةرِة عةشم ليَداوة دان

هةميشة هيوايةتيان عةشرةت بازى ية

كويَخاى ئاوايش لة خؤيةوة قازية

بةلَام سيفةتى جوان هةية لة ناويان

زؤر بة مةعريفةتن لةطةلَ غةريبان

هؤنراوةى وريـا داودة


سؤزى ئةوين

ئازيزةكةم سةر هةلَبرِة

دةرطاى سينةت ئاوالَاكة

رِق و كينة بةرِةلَاكة

ووشةى تازةم بؤ هيَناويت

سؤزى ئةوينم هةلَطرتووة

خؤشةويستى فيَر كراوم

دلَى من ضى سوودى هةية

داماوى دةستى تؤ مابم

نيطاكانت لةبةر ضاومن

سةرضؤثى خةميان طرتووة

طولَم تاكو دؤزيتمةوة

طؤى زةمينم ثةى كردووة

هؤنراوةى عوسمان نامؤ


Copy Right © 2005